หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ ชมรม อสม.

ปอกมีด
 
 
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนคอนกรีต (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 2792  ตอบ 0  
ถามเรื่องเกี่ยวกับวัดครับ (15 ก.ย. 2558)    อ่าน 1900  ตอบ 0  
สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 855  ตอบ 0  
ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 556  ตอบ 0  
 
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (2 พ.ค. 2562)    อ่าน 193  ตอบ 11
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1187  ตอบ 2
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5919  ตอบ 14
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 90  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 143  ตอบ 0
 
 
รับสมัครเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี เข้ารับการศึกษา [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และสร้างเสริมคุณค่าพัฒนาผู้สู [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 99 

วัดสระแจง

วัดคีม
 
 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการ \\\ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแป้ง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 แก้ไขเพิ่่มเติมครั้งที่ 1 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไม้ดัด ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งวดที่ 1 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ กำหนดการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 สิงห์บุรี [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
อบต.หัวไผ่ ขับขี่ปลอดภัย คุณคิดว่าขับรถในเขตชุมชนใช้ความเร็วเท่าไร ถึงจะปลอดภัย? [ 19 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.หัวไผ่ กิจกรรมวันวิสาขบูชา [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงและศูนย์พัฒนา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.จักรสีห์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลจักรสีห์ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
อบต.โพทะเล โครงการตำบลโพทะเลร่วมใจคัดแยกขยะต้นทางและคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน ประจำปี [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
  
 
 
 
 
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ [ 5 ก.ค. 2560 ]   
 
 
  คุณอยากให้ อบต.สระแจง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด?
  บริการพื้นฐาน
  สังคม
  สาธารณูปโภค
  เศรษฐกิจ
 เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552