Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ ชมรม อสม.

ปอกมีด
 
 
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนคอนกรีต (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 2719  ตอบ 0  
ถามเรื่องเกี่ยวกับวัดครับ (15 ก.ย. 2558)    อ่าน 1856  ตอบ 0  
สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 801  ตอบ 0  
ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 501  ตอบ 0  
 
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5758  ตอบ 14
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 3
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การก่อหนี้ผูกพัน (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 1
อบต.โพกรวม อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสระพักน้ำดิบ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักง [ 22 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 27 

วัดสระแจง

วัดคีม
 
 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับยา ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลทับยา จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.255 [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับยา ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ทต.ทับยา [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับยา ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนัก [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กฯ [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา แผนดำเนินงาน 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.7/ว1428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1272  [ 25 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1287  [ 25 มี.ค. 2562 ]
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1273  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีของกรมส่งเสริมฯ กจ. มท 0802.3/ว57  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานนิติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว56  [ 25 มี.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว1295  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1256  [ 25 มี.ค. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 25 มี.ค. 2562 ]
  
 
 
 
 
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
 
 
  คุณอยากให้ อบต.สระแจง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด?
  บริการพื้นฐาน
  สังคม
  สาธารณูปโภค
  เศรษฐกิจ
 เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552